கர்ப்பம் எத்தனை நாளில் உறுதி செய்யலாம்

மாதவிடாய் 35 நாட்கள்வரை வரவில்லை என்றால் (இது சீரான சுழற்சி உள்ளவர்களுக்கே பொருந்தும்) இந்தப் பரிசோதனையைச் செய்து பார்க்கலாம். ஆனால், இதுதான் இறுதியானது எனச் சொல்லிவிட முடியாது. காரணம் சில நேரம் ஒரு கோடு வந்தால்கூடக் கருவுற்றிருக்கலாம். நாம் ஓரளவுக்குத் தெளிவுபெறத்தான் இந்தப் பரிசோதனை. மற்றபடி மருத்துவரை அணுகி ரத்தப் பரிசோதனை செய்து, அதில் கிடைப்பதுதான் இறுதியான முடிவு.


https://www.readerspulse.com/p....regancy-tips-by-tami

கர்ப்பம் எத்தனை நாளில் உறுதி செய்யலாம் | Pregnancy Conformation In Tamil - Readers Pulse
www.readerspulse.com

கர்ப்பம் எத்தனை நாளில் உறுதி செய்யலாம் | Pregnancy Conformation In Tamil - Readers Pulse

கர்ப்பம் எத்தனை நாளில் உறுதி செய்யலாம் | Pregnancy Conformation In Tamil